Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Informacje ogólne o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Treść

     Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia, świadczącym pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.Ośrodek realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocyw rodzinie i innych programów służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • opracowanie i realizacja powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będącychw stanie kryzysu, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
 • udzielanie specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,w szczególności poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy w formie:
  • poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego,
  • interwencji kryzysowej i wsparcia,
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • zorganizowania badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania,
  • stałej współpracy z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
  • realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

         Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest  po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem OIK, w siedzibie Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie lub pod nr tel. (16) 736 20 87.

 • poradnictwo  psychologiczne: w zależności od potrzeb.
 • poradnictwo prawne: w każdą trzecią środę miesiąca w godz. od 9.30. do 11.30.
 • poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

29274