Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

      Uprzejmie informujemy, że  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Ośrodkiem  Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie i Stowarzyszeniem Aktywizacji Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi "Roztoczańska Perspektywa", w okresie od 01.08.2022 r. do 30.11.2022 r.  realizuje kampanię społeczną pn.:,,Razem przeciw przemocy”

Cel kampanii: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy nt. jej skutków i zapobieganiu powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.  

W ramach kampanii planowane jest zorganizowanie:

  1. Akcji informacyjno-promocyjnej projektu.
  2. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych pn. ,,(U)ważni” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Wsparciem zostanie objętych 24 wychowanków.
  3. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pn. ,,Podcięte skrzydła”- przemoc emocjonalna wobec dzieci. Podjęte działania ukierunkowane będą na pomoc dzieciom w rozpoznawaniu własnych emocji, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wskazanie sposobów konstruktywnego pokonywania problemów i budowania poczucia własnej wartości. Wsparciam zostanie objętych 40 uczniów  w Zespole Szkolno—Przedszkolnym w Lisich Jamach.
  4. Przeprowadzenie spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cieszanowie. W czasie spotkania zostanie przedstawiona prelekcja mulitimedialna pn. ,, PRZEMOC DOMOWA, PRZEMOC W RODZINIE-GDZIE SZUKAĆ POMOCY? i prelekcja pn. ?,,CIENKA CZERWONA LINIA” CZYLI GDZIE KOŃCZY SIĘ BUDUJĄCE WYCHOWANIE A ZACZYNA SIĘ KRZYWDZENIE” W ramach tego działania zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny pn. Stop przemocy” z nagrodami. Uczniowie otrzymają także broszurki informacyjne. W spotkaniu weźmie udział ok 60 uczniów, 10 nauczycieli i 10 rodziców.
  5. Przeprowadzenie spotkania edukacyjnego z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, w którym weżmie udział ok. 80 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów z terenu powiatu lubaczowskiego i leżajskiego.Tematy zajęć:,,Przemoc wobec osób niepełnosprawnych. Rodzaje przemocy”, ,,Rozpoznawanie zagrożeń i unikanie przemocy. Niepełnosprawność,  a jakość życia. Zagrożenia stabilizacji układu rodzinnego”. Podczas spotkania edukacyjnego zostanie wyświetlony film proflikatyczny  nt. przemocy wobec osób niepelnosprawnych. Uczestnicy spotkania otrzymają także materiały informacyjne nt. zjawiska przemocy dostosowane do ich predyspozycji.
  6. Przeprowadzenie dwudniowego wykładu nt. traumy, jaką przeżywa dziecko po doświadczeniach związanych z przemocą w rodzinie dla osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (25 osób). Tematy zajęć: Neurobiologiczne mechanizmy zmian strukturalnych i funkcjonalnych w organizmie dziecka po doświadczeniu traumy oraz biomedyczne i psychologiczne następstwa traumy. Model oraz standardy diagnozy i oddziaływań wobec post traumatycznych zmian i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży (dzieci z Ukrainy). Wykład ma na celu uświadomienie negatywnego wpływu zjawiska przemocy na stan psychiczny dziecka.

Wartość projektu: 21 822,00  zł

Dofinansowanie: 19 800,00 zł

Wkład własny: 2 022,00  zł

       Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                                            

 

1.Zjawisko przemocy w rodzinie.pdf

2. plakat pdf

 

 

19349