Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Projekt: Zwięszenie oferty wypożyczalni i urządzen pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Treść

          Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. realizuje projekt  pt. „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

      Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 670 niesamodzielnych mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz  poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 509 uczestników projektu  w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. ”.

          W projekcie mogą uczestniczyć osoby niesamodzielne (Przez osobę niesamodzielną należy rozumieć - osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu) mieszkające na terenie powiatu lubaczowskiego, które nie mają uprawnień/możliwości  do korzystania ze 100 % refundacji na zakup  sprzętu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

        Warunkiem uczestniczenia w wyżej wymienionym projekcie jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego status osoby niesamodzielnej oraz wskazanie na konieczność wypożyczenia danego sprzętu.

           W świetle powyższego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji wszystkim osobom niesamodzielnych znajdującym się w Państwa otoczeniu o realizowanym projekcie i możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

         Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel. (0-16 )736 20 87 lub w jego siedzibie w Lubaczowie, przy ul. Piłsudskiego 8, pok.  nr 3.

 

35841