Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Warsztat terapii zajęciowej

Treść

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.  Terapię w Warsztacie  realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

  1. formy rehabilitacji;
  2. zakres rehabilitacji;
  3. metody i zakres nauki umiejętnościwykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  4. formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  5. planowanie efektu rehabilitacji;
  6. osoby odpowiedzialne za realizacje programu rehabilitacji.

Powiat realizuje zadania, które związane są między innymi ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a ściślej  rehabilitacją społeczną poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach. Jednostką prowadzącą  Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’. Siedziba Warsztatu mieści się w Oleszycach, przy ul. Zielona 1. Na potrzeby Warsztatu wydzielono parter w budynku Internatu Zespołu Szkół w Oleszycach.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach rozpoczął działalność w dniu 29 grudnia 2014 r. z grupą pięćdziesięciu  uczestników.  W 2017 r.  powiększył liczbę uczestników o pięć osób, w 2019 r. o następne pięć osób i obecnie z rehabilitacji w Warsztacie korzysta sześćdziesiąt  osób niepełnosprawnych. Jego działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Lubaczowskiego. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami  pokrewnymi,  w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność i które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Każdy z uczestników posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wskazania do udziału w terapii zajęciowej zawierają orzeczenia wszystkich uczestników. Terapia odbywa się w grupach, w  pracowniach terapeutycznych pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej.  Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej, jak i komunikacyjnej. Związane to jest bezpośrednio z rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Oleszycach oprócz zajęć bezpośrednio przystosowujących do pracy,  organizowane są także zajęcia wyrabiające samodzielność, zaradność i przystosowanie do życia codziennego. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach, imprezach integracyjnych i okolicznościowych. Dodatkowo prowadzona jest terapia psychologiczna, muzykoterapia oraz rehabilitacja ruchowa.

Działania Warsztatu służą do przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym oraz predyspozycjom.

Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby, które mają wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach, przyjmuje i zatwierdza Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM”, prowadzące Warsztat, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

35843