Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Rodziny zastępcze

Treść

Rodzinna piecza zastępcza jest często szansą dla dzieci na drugi dom, jeżeli nie mają możliwości mieszkania w domu biologicznym. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Kto, kiedy i w jaki sposób może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom (osobie samotnej
i lub małżeństwu), które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego

W powiecie lubaczowskim instytucją odpowiedzialną za organizację rodzin zastępczych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z kolei specjalnie powołany w Centrum Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej udziela wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nią problemów, gromadzi informacje o istotnych sprawach dotyczących dziecka. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej monitorują stan zdrowia dzieci, postępy czy trudności w nauce oraz ewentualne trudności w sprawowaniu opieki nad powierzonymi dziećmi.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim realizuje swoje zadania przy współpracy z Poranią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, instytucjami pomocy społecznej.

Osoby pragnące zostać rodzicem zastępczym mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, gdzie udzielone zostaną wszelkie informacje oraz wskazówki proceduralne.

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTEPCZĄ
ZGŁOŚ SIĘ DO
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LUBACZOWIE
ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów
Tel. (16) 736 20 87,  (16) 632 94 60,

35841