Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Środowiskowy Dom Samopomocy

Treść

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie utworzony został w grudniu 2003 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 listopada 2003 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest to ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla:

 • osób przewlekle psychicznie chorych(typ A),
 • osób upośledzonych umysłowo (typ B),
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Dom usytuowany jest w jednym obiekcie, znajdującym się w centrum miasta. Posiada udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ośrodek wsparcia funkcjonuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Oferta Terapeutyczna ŚDS obejmuje:

 • treningi funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • poradnictwo psychologiczne, zajęcia edukacyjne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • terapię ruchową w tym zajęcia: sportowe, turystykę, rekreację.

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS. Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
35841