Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Informacje ogólne o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Treść

     Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia, świadczącym pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.Ośrodek realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  domowej. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
 2. opracowanie i realizacja  powiatowego programu służącego  działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemoca domową;
 3. podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
 4. udzielanie specjalistycznego wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, w szczególności poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy w formie:
 1. poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego,
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej,
 4. zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 5. zorganizowana badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
 6. zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania,
 7. udzielenia informacji o możliwych formach pomocy,
 8. stałej współpracy z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
 9. opracowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,
 10. opracowanie i realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową,
 11. wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych oraz o ich ukończeniu.

      Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest  po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Ośrodka, w jego siedzibie  przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie, lub pod nr tel. (16) 736 20 87.

 • poradnictwo  psychologiczne: w zależności od potrzeb.
 • poradnictwo prawne: w każdą trzecią środę miesiąca w godz. od 9.30. do 11.30.
 • poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

35841