Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Dom Pomocy Społecznej

Treść

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zajmuje się sprawami dotyczącymi umieszczenia w następujących Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Lubaczowski:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej przeznaczony dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, liczba miejsc: 230,

Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc: 65,

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc: 70.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2024 Starosty Lubaczowskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2024 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2024 r. pod poz. 572, średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi dla:

      -     Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej – 5 782,88 zł

      -     Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie – 6 500,00 zł

      -     Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach – 6 299,32 zł

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji o umieszczenie.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
35841