Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Markiewicz.
 • E-mail: pcpr@lubaczow.powiat.pl
 • Telefon: 16 736 20 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: p.o Dyrektora PCPR w Lubaczowie
 • Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
  ul. Piłsudskiego 8,
  37-600 Lubaczów
 • E-mail: pcpr@lubaczow.powiat.pl
 • Telefon: 16 736 20 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, od ul. Piłsudskiego 8.  Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, składający się z dwóch segmentów wraz ze stalowymi poręczami.

Sekretariat PCPR – pokój nr 4, znajduje się na wprost od wejścia do budynku. Dalsze przejście, korytarz i pozostałe pomieszczenia nie posiadają barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać poruszanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy – PCPR znajduje się na parterze budynku.

Toaleta, która znajduje się na parterze, po prawej stronie korytarza, posiada wejście
o odpowiedniej szerokości i odpowiedni metraż, co umożliwia swobodne poruszanie się osobie ze szczególnymi potrzebami. W toalecie zamontowane są uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone namalowanymi niebieskimi prostokątami, białymi symbolami osób na wózkach inwalidzkich  oraz oznaczone znakami pionowymi.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podmiot posiada procedury ewakuacyjne.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

PCPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem sposobów/środków komunikacji takich jak: kontakt osobisty w siedzibie PCPR,  kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS, przesyłanie wiadomości e-mail, przesyłanie faksów, kontakt z tłumaczem języka migowego  w ciągu 2-3 dni roboczych.

Podmiot zapewnia na swoich  stronach internetowych informacje o zakresie swojej działalności
w tekście łatwo czytalnym (ETR).

PCPR nie posiada do obsługi osób słabosłyszących takich urządzeń jak: pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów na podczerwień (IR) i systemów Bluetooth.

Dostępność alternatywna

PCPR zapewnia dostęp alternatywny osobom ze szczególnymi potrzebami w postaci zmian
w organizacji funkcjonowania jednostki.

Podmiot, na zgłoszenie osoby niepełnosprawnej lub jego rodziny dopuszcza spotkanie pracownika PCPR z klientem poza siedzibą jednostki np. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

35843