Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

 

  Powiat Lubaczowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zgodnie z umową nr S-V.9542.2.3254-2/2024/OW/PDZ z dnia 06.03.2024r. w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

   W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Panią Teresę Kubas – Hul, a Powiatem Lubaczowskim reprezentowanym przez Pana Zenona Swatka Starostę Lubaczowskiego oraz Panią Barbarę Broź Wicestarostę Lubaczowskiego.

    Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 341 496 zł. Środki na sfinansowanie Programu pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Program w Powiecie Lubaczowskim realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ilości 160 godzin do 31 grudnia 2024r. Wsparciem objęci zostaną członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad 16 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 34 osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), którzy potrzebują usług opieki wytchnieniowej.

    Program zapewnia wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez czasowe odciążenie rodziców bądź opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobami z niepełnosprawnością, poprawę jakości ich życia, regenerację psychiczną i fizyczną, zapewnienie czasu na odpoczynek  i możliwości poświęcenia większej ilości czasu pozostałym członkom rodziny.

  Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  jest złożenie:

-  deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „ Opieka wytchnieniowa- edycja 2024” wytchnieniowej ( opiekuna prawnego/ członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej),

- karty zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024,

- aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności    

w Sekretariacie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – na ul. Tadeusza Kościuszki 145, 37 – 600 Lubaczów do dnia 20 marca 2024r.

   W razie niedopełnienia formalności do Programu kwalifikowana będzie kolejna osoba  z listy rekrutacyjnej.

           Informacje na temat realizowanej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu (16) 632 10 88.

 

35841