Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. 

Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r.  

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności)
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego)

W ramach projektu Realizator oferuje wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
 • 3 lub 4- miesięczne płatne staże zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie specjalistów (np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu, i in.).
 • Dodatek motywacyjny dla osób spełniających dodatkowe warunki.

Uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Strona www projektu na której są dostępne dokumenty zgłoszeniowe (tutaj): 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

35841