Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o tę decyzję należy skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

Wniosek powinien być złożony według ustalonego wzoru, a do niego należy dołączyć:

 • Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością lub osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (jeśli dotyczy),
 • Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby
  z niepełnosprawnością
   (jeśli dotyczy).

Wniosek należy złożyć w formie papierowej - razem z pozostałymi dokumentami.

Ocena tego, jakiego poziomu wsparcia potrzebuje osoba niepełnosprawna, będzie przeprowadzana przez członków zespołu w miejscu jej zamieszkania (lub innym wcześniej uzgodnionym) na podstawie specjalnego formularza, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2581).

Decyzja o poziomie wsparcia jest podpisywana w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza, a cały proces powinien być zakończony w ciągu 3 tygodni od posiedzenia składu ustalającego.

Decyzja jest ważna przez czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 7 lat.

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i braku odwołania się od niej, można składać wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • Portal Emp@tia,
 • Bankowość elektroniczną.

Możliwe jest także złożenie wniosku przez pełnomocnika.

W przypadku braku profilu na PUE ZUS, jeśli wniosek zostanie złożony przez bank lub portal Emp@tia, ZUS automatycznie założy taki profil na podstawie danych z wniosku. ZUS może umożliwić złożenie wniosku i udzielić pomocy także w innych miejscach niż siedziba ZUS.

Świadczenie wspierające - kiedy składać wnioski do ZUS?

Świadczenia wspierające będą przyznawane stopniowo. To, kiedy otrzymamy decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, zależy od poziomu potrzeby wsparcia. Najpierw otrzymają je osoby
z największą potrzebą wsparcia (a więc z najwyższą liczbą punktów). Osoby, które otrzymały:

 • od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Istnieje jednak wyjątek. Osoby z niepełnosprawnością, które uzyskają w skali potrzeby wsparcia od 70 do 89 punktów, będą mogły pobierać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 roku w sytuacji, gdy jej opiekun pobierał któreś ze świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna). Jeśli taka osoba uzyska świadczenie wspierające, opiekun utraci prawo do tych świadczeń.

Oczekiwanie na decyzję ZUS

ZUS nie jest zobowiązany do wydania decyzji o przyznaniu ŚW. Informacje te, jak również o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, są udostępniane na profilu informacyjnym osoby w systemie ZUS. Informacje te mogą być przekazywane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Brak odbioru informacji o przyznaniu ŚW nie wpływa na wypłatę świadczenia.

ZUS wydaje decyzję jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia wspierającegouchylenia lub zmiany prawa do niego oraz nienależnie pobranego świadczenia. Decyzja ta, podobnie jak wszystkie inne informacje związane z ŚW, jest umieszczana na profilu wnioskującego w systemie ZUS.

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z kwotą renty socjalnej. Świadczenie wspierające wyniesie:

 • 220 proc. renty socjalnej, gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 95 do 100 pkt – 3495 zł
 • 180 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 90 do 94 pkt – 2860 zł
 • 120 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 85 do 89 pkt – 1907 zł
 • 80 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 80 do 84 pkt – 1271 zł
 • 60 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 75 do 79 pkt – 953 zł
 • 40 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 70 do 74 pkt – 636 zł.

W 2023 r. renta socjalna wyniosła 1588,44 zł brutto. Co roku jest waloryzowana 1 marca. Po waloryzacji 1 marca kwoty renty socjalnej, automatycznie wzrośnie więc wysokość świadczenia wspierającego.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie świadczenia wspierającego

Informacje na temat:

 • zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,
 • zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,
 • zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych,

można uzyskać:

 • we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
 • telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) w dni robocze w godzinach 7.00 - 18.00,
 • przez internet podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta
  w ZUS),
 • mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

35844