Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Nabór wniosków w ramach
programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

   Uprzejmie  Informujemy, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

    Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

    Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

     Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

    W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. Ponadto gmina/powiat może dodatkowo przeznaczyć środki własne (wkład własny) na realizację usług opieki wytchnieniowej ramach Programu.

    Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych 00,100).

     Ze środków Programu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu. W przypadku zlecenia realizacji usług, podmiotom wskazanym w części V ust. 27 pkt 2 i 4 Programu, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może przekazać nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

     Poniżej przedstawiamy terminy i warunki naboru wniosków:
1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć wniosek w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Na dzień sporządzania niniejszego pisma jest już możliwa rejestracja profilu JST w Generatorze, natomiast o uruchomieniu możliwości składania wniosków poprzez Generator, Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformuje w odrębnym komunikacie. Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Gmina/powiat zakłada swoje jedno konto, zgodnie z instrukcją obsługi stanowiącą załącznik nr 10 do Programu.
2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych lub merytorycznych we wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, wojewoda zwraca się do gminy/powiatu o dodatkowe wyjaśnienia lub skorygowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji aplikacyjnej. Jeżeli w poprawionym wniosku zostaną stwierdzone braki lub błędy w zakresie części wyjaśnianej lub korygowanej, wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku. Oceny wniosku dokonuje się na podstawie dostarczonej dokumentacji.
4. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Ponadto zwracam uwagę, że przy składaniu wniosku na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, należy uprzednio przeprowadzić diagnozę potrzeb i kosztów w tym zakresie i na podstawie dokonanego szacowania złożyć wymagany wniosek.

    Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.


 

35844