Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

                                

                                                                   

            Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” od 14 kwietnia 2023 r.  rozpoczęło realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego. 

       1. Cel  Programu:

Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

       2. Do udziału w Programie zaproszone są:

Dorosłe osoby niepełnosprawne, które zamieszkują powiaty: lubaczowski i jarosławski   oraz  posiadają ważne: 

         1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

         2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z 

            art.  5  i  art.  62  ustawy  z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji  zawodowej  i

            społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z

            późn. zm.).

W ramach Programu planowane jest objęcie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami.

       3. W ramach Programu oferowana jest pomoc asystenta w:

           1) pomocy w poruszaniu się w przestrzeni publicznej;

           2) pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (np. w zakupach);

           3) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

           4) wychodzeniu i powrotach oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia

               terapeutyczne;

           5) aktywizacji społecznej poprzez: udział w wydarzeniach kulturalnych, wyjścia do

               muzeum; kin, teatrów, udział w wycieczkach;

           6) wspólne spędzanie czasu wolnego w celu rozwijania zainteresowań;

           7) nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju podmiotami.

       4. Efektem Programu będzie:

Zwiększenie zaradności osobistej i życiowej poprzez nabycie kompetencji społecznych takich, jak: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne motywowanie do działania, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, aktywne spędzanie czasu wolnego.

      5. Termin realizacji Programu:

Program będzie realizowany w terminie od 14.04.2023 r do 31.12.2023 r.

      6. Finansowanie Programu:

Dofinansowanie: 574 497,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 574 497,00 zł

      7. Warunkiem udziału w Programie jest:

         1) zapoznanie się z treścią Programu;

         2) spełnienie warunku adresata Programu określonego w pkt 2 ogłoszenia;

         3) złożenia karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi załącznikami w ustalonym

             terminie.  

Karty zgłoszeniowe do Programu wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WTZ im. św. Józefa w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce  w terminie do 30.04.2023 r.

Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami nie jest  równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w Programie
.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W PROGRAMIE  BĘDZIEMY INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE  LUB TELEFONICZNIE!!!

Kontakt:  tel. 530 659 878, 510 2352 788, e-mail: wtzoleszyce2014@interia.pl

Więcej informacji nt. realizowanego Programu można uzyskać na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl.

 

Ogłoszenie pdf

Program

Karta zgłoszenia do Programu

Karta zakresu czynności usługi asystenckiej

Klazula RODO1

Klazula RODO2

Plakat

 

33615