Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Powiat Lubaczowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zwiększenie aktywności  osób wykluczonych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych
i zwiększenie aktywności zawodowej.

Adresatami pomocy mogą być dla:

1)    obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

     b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i obowiązujące uchwały znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków dotyczących obszarów  B, C, D, F i G w terminie do  dnia 10 lutego 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8, tel. 16 736 20 87.  Wniosek do pobrania znajduje się na stronie PCPR: www.pcprlubaczow.pl

Natomiast wnioski o przyznanie środków finansowych na realizacje projektów dotyczące obszarów A i E  składa się bezpośrednio we właściwym terytorialnie Oddziale PRFON. Wnioski dotyczące obszarów A i E  programu przyjmowane są w trybie ciągłym.

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

26095