Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Nabór wniosków w ramach
programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

   Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Realizatorem Programu Powiatu Lubaczowskiego jest Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia, bądź większej ilości informacji proszone są o kontakt  do 5 listopada 2022 r. pod numerem telefonu:

Sekretariat  Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 16 632 – 10 – 88

Ostatecznie zakwalifikowanie uczestników do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” uzależnione będzie od spełnienia jego założeń jak również wysokości środków finansowych przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

 

Link do informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

29274