Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się
w roku 2022 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można będzie składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2022, to:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

      Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
  lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

 

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.

 • znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • nauka w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym) lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2022:

MODUŁ I - od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

MODUŁ II

Cykl I – od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31  marca 2022 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

 

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl oraz https://sow.pfron.org.pl/

32708