Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

                                                                                                        

       Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi "Roztoczańska Perspektywa”, od  września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany  przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 r. 

Cel projektu: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Całkowita wartość projektu: 22 758 zł
Dofinansowanie projektu: 18 158 zł
Wkład własny do projektu: 4 600 zł

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

1) przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej projektu  na stronach internetowych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu lubaczowskiego i zakup materiałów promocyjnych (ulotek, kart informacyjnych  i filmów edukacyjnych nt. przemocy dla uczniów i osób dorosłych) dostosowanych do wieku odbiorców, które zostaną rozdysponowane podczas spotkań z uczniami i ich rodzicami;

2) zorganizowanie spotkań edukacyjnych nt. zjawiska przemocy dla  uczniów z klas VI i VII czterech szkół podstawowych z terenu  powiatu lubaczowskiego (150 osób); 

3) przeprowadzenie warsztatów grupowych o tematyce: ,,Przemoc i jej rodzaje”, ,,Etapy rodzenia się konfliktu”  oraz zajęcia plastyczne - tworzenie barwnego kolażu ,,Stop przemocy” dla uczniów z kl. IV szkoły podstawowej z terenu miasta Lubaczowa (15 osób);

3) zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców lub opiekunów  uczniów  z klas VI szkół podstawowych (80 osób) o tematyce: ,,Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Przedstawienie problematyki stosowania przemocy, konsekwencje za tym idące oraz  jej wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Radzenie sobie z przemocą i agresją oraz wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych”;

4) przeprowadzenie jednodniowego szkolenia, online: niebieskiej godz. wychowawczej  (NGW) dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców – Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie dla uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII i w liceach (30 osób).

5) przeprowadzenie szkolenia pn. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie -procedura „Niebieskiej Karty” - uwarunkowania formalne i merytoryczne, skierowanego do  pracowników socjalnych MOPS i GOPS oraz pedagogów (20 osób).

6) zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, policja itp.).

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr  tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8,  pokój nr 1.

 

10606