Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach zachowania trwałości projektu pt. „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych kontynuje działanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych.

      Z wypożyczalni mogą skorzystać osoby niesamodzielne (Przez osobę niesamodzielną należy rozumieć - osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi sprawowana  jest opieka) mieszkające na terenie powiatu lubaczowskiego, które nie mają uprawnień/możliwości  do korzystania ze 100 % refundacji na zakup  sprzętu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie). Warunkiem skorzystania z wypozyczalni jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego status osoby niesamodzielnej oraz wskazanie na konieczność wypożyczenia danego sprzętu.

       Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel. (0-16 )736 20 87 lub w jego siedzibie w Lubaczowie, przy ul. Piłsudskiego 8, pok.  nr 3.

Druki do pobrania:

Regulamin wypożyczalni

Wniosek o wypożyczanie

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie osoby niesamodzielnej

Oświadczenie opiekuna osoby niesamodzielnej

Klazula informacyjna

12135