Wiadomości

Treść

      

                     

 

        Informujemy, że Powiat Lubaczowski od 19 maja 2021r. przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 r. dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

     Głównym celem programu jest: Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także  orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez powiat w dwóch formach:

 • świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
 • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Głównym celem realizowanych form wsparcia jest: ,,Wsparcie rodziców/opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących teren powiatu lubaczowskiego.”

 1. Świadczenie usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, polegać będzie na wsparciu 16 rodziców/opiekunów dzieci z  orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez zapewnienie -opieki w formie pobytu dziennego (w dni, w które nie jest zapewniona żadna inna opieka) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaczowie,  prowadzonym przez powiat w  wymiarze  8  godz. dziennie w okresie od maja do listopada 2021 r.  ich niepełnosprawnemu dziecku, nad którym sprawują bezpośrednią opiekę. 

       Rezultaty świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego:

 • poprawa jakości życia,
 • regeneracja psychiczna i fizyczna uczestnika projektu,
 • wzmocnienie wydolności opiekuńczo-wychowawczej uczestnika projektu.

Dofinansowanie świadczenia usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego:  53 240,70 zł

      Całkowita wartość zadania: 53 240,70 zł

    2. Świadczenia usługi wytchnieniowej - specjalistyczne poradnictwo

Wsparciem zostaną objęci rodzice/opiekunowie 8 dzieci niepełnosprawnych, sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę poprzez zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego i terapeutycznego z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki, integracji sensorycznej w okresie od maja do listopada 2021 r. Rodzaj wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu na etapie rekrutacji. 

      Rezultaty świadczenia usługi wytchnieniowej -specjalistyczne poradnictwo:

 • wzmocnienie osobistego potencjału opiekuna/rodzica niepełnosprawnego dziecka   poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego i  terapeutycznego,
 • podniesienie poziomu kompetencji rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych w sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Dofinansowanie świadczenia usługi wytchnieniowej - specjalistyczne poradnictwo: 11 628 zł

      Całkowita wartość zadania: 11 628 zł

Rekrutacja do udziału w ramach świadczenia usługi wytchnieniowej – pobyt dzienny i specjalistyczne poradnictwo będzie prowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji.  

Wymagane dokumenty przy rekrutacji:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania naterenie powiatu lubaczowskiego,
 • oświadczenie, czy dane dziecko korzysta z całodobowej lub dziennej opieki.

Kryterium rekrutacyjne: W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani rodzice/opiekunowie  których dziecko posiada  niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymagające wysokiego poziomu wsparcia,  stale przebywające w domu tj.  nie korzystające z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego. W następnej kolejności rodzice/opiekunowie dziecka, które korzysta od   poniedziałku do piątku z pobytu dziennego lub pobytu całodobowego  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. 

 

Informacje nt.  realizowanych form wsparcia można uzyskać pod nr telefonu:  
(16) 632 82 82, (16) 632 10 88, 16 736 20 87,  lub w siedzibie:

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczowie, ul. Kościuszki 145;

 • w budynku Internatu SOSW , pok. nr 1,
 • w budynku Administracji Zespołu Placówek im. Jana Pawła II- Sekretariat;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 1.

 

1. Program  Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika projektu

4. Zał. nr 7 do Programu: Karta oceny stanu dziecka/osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

5. Zał. nr 8 do Programu: Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

6. Plakat Fundusz Celowy - Pobyt dzienny

7. Plakat Fundusz Celowy - Specjalistyczne poradnictwo

8. Klazula informacyjna

9. Zgoda na przetwarzania danych osobowych